Draad Wizard

                                          Beste klanten, wij zijn gesloten van 20/07 tem 05/08.                                                           Tijdens deze periode zijn afhalingen en leveringen niet mogelijk.

PRIVACY STATEMENT

Draadmagazijn.be[1] vindt uw privacy belangrijk. Om er voor te zorgen dat u ons uw persoonsgegevens kunt blijven toevertrouwen respecteren wij de toepasselijke privacy- en gegevensbeschermingswetgeving[2] en handelen wij in overeenstemming met de ‘Global Data Protection Regulation’[3]. Voorts draagt Draadmagazijn.be er zorg voor dat zij zich in de mate van het mogelijke confirmeert aan de bepalingen van de uitvoeringsbesluiten die genomen (zullen) worden naar aanleiding van de voormelde wetgeving. Door het gebruik van onze website, stemt u uitdrukkelijk in met deze privacy statement.

 

 1. Persoonsgegevens

Met persoonsgegevens wordt bedoeld: alle informatie over een ‘geïdentificeerde of identificeerbare’ natuurlijke persoon. Deze wetgeving is dus niet van toepassing op gegevens van rechtspersonen. Een natuurlijke persoon wordt als ‘identificeerbaar’ beschouwd, wanneer deze direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een of meer specifieke elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van de betrokken natuurlijke persoon.

 

2.1. Gebruik van onze website en nieuwsbrieven

De website Draadmagazijn.be kan u anoniem bezoeken. Wanneer u gebruik maakt van onze website dient u zich akkoord te verklaren met het gebruik van cookies en andere traceringstechnologieën (waaronder Google Analytics). Cookies zijn kleine (tekst)bestanden die op uw computer of mobiel apparaat worden geplaatst door de websites die u bezoekt. Ze zijn zeer gangbaar en worden door ons gebruikt om onze website beter en efficiënter te doen functioneren en om het gebruiksgemak te optimaliseren. Traceringstechnologieën (zoals Google Analytics) helpen ons om anonieme bezoekersstatistieken bij te houden en onze website te optimaliseren. U kan op elk moment via de instellingen van uw browser alle geïnstalleerde cookies beheren, uitschakelen of verwijderen. Als u de cookies die wij gebruiken uitschakelt, kan dat een invloed hebben op uw gebruikerservaring bij uw bezoek aan onze website. Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze cookieverklaring.

Om onze nieuwsbrief te (kunnen) ontvangen, of wanneer u ons contacteert, dienen wij volgende persoonsgegevens te verwerken: voornaam, naam en e-mailadres of andere contactgegevens. Onderaan onze nieuwsbrief vindt u steeds een link waarmee u zich te allen tijde voor onze nieuwsbrief kunt afmelden.

2.2. Het plaatsen van een bestelling

Wanneer u een bestelling plaatst of beroep doet op onze diensten bent u, in overeenstemming met onze algemene voorwaarden, verplicht bepaalde persoonsgegevens (waaronder: algemene identificatiegegevens, facturatie-, contact-, legitimatie- en financiële gegevens) aan Draadmagazijn.be te verstrekken. Dit is namelijk een noodzakelijke voorwaarde om de overeenkomst tussen Draadmagazijn.be en uzelf te sluiten en correct uit te voeren. Verder zijn wij genoodzaakt bepaalde persoonsgegevens op te vragen en te bewaren, omdat dit een wettelijke verplichting is.

Draadmagazijn.be verwerkt uw persoonsgegevens steeds op een proportionele wijze, waarbij wij telkens enkel de gegevens verwerken die noodzakelijk, ter zake dienend en beperkt zijn om het beoogde doel te realiseren. Hieronder dient onder andere te worden begrepen:

 • het uitvoeren van bestellingen, onze dienstverlening en klantenservice
 • het naleven van onze wettelijke verplichtingen (waaronder het opstellen van facturen, en naleven van antiwitwaswetgeving)
 • het voorkomen van illegale of vermoedelijke illegale praktijken en/of fraude, en het handhaven van onze algemene voorwaarden
 • het uitwerken van marketingstrategieën, waaronder het afstemmen van de content op onze website en de inhoud van onze nieuwsbrieven op de interesses en behoeften van haar gebruikers/ontvangers
 • het optimaliseren van onze dienstverlening en aanbieden van diensten op maat van uzelf en/of uw onderneming
 • het in contact treden met u en/of uw onderneming

Overeenkomstig de toepasselijke wetgeving is deze verwerking van persoonsgegevens gerechtvaardigd op basis van:

 • toestemming gegeven door uzelf voor een of meer specifieke doeleinden
 • het eventueel openbaar karakter van deze gegevens
 • de strikte noodzakelijkheid om onze contractuele en/of wettelijke verplichtingen uit te voeren en na te komen
 • de vrijwaring van de wettige belangen van Draadmagazijn.be en/of uzelf, waaronder het verzekeren van de continuïteit van onze activiteiten
 • andere gerechtvaardigde belangen, waaronder het handhaven van onze algemene voorwaarden
 1. Het delen van persoonsgegevens met derde partijen

Tenzij u hiervoor uw toestemming geeft of wij hiertoe wettelijk verplicht zijn, zullen wij uw persoonsgegevens niet doorgeven, delen, verkopen, etc. aan derde partijen. In bepaalde gevallen zullen derden (zoals met Draadmagazijn.be verbonden ondernemingen, subverwerkers waaronder softwareproviders, externe medewerkers en derden die een opdracht voor u of ons uitvoeren, etc.) wel toegang krijgen tot uw persoonsgegevens. Draadmagazijn.be laat dit enkel toe in de mate dat wij dit wettelijk verplicht zijn, in de mate dat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze opdracht, wanneer wij betrokken zijn in een (juridisch) geschil of rechtsgeding en om de (eigendoms-) rechten van uzelf en/of Draadmagazijn.be te vrijwaren en beschermen. Draadmagazijn.be waakt er over dat de privacyrechten van de betrokkene(n) steeds ten volle gerespecteerd worden en zal met elke dergelijke derde-subverwerker schriftelijke overeenkomsten afsluiten die verplichtingen bevatten die niet minder beschermend zijn dan deze opgenomen onder onze privacyverklaring. Draadmagazijn.be zal, met inachtneming van het voorgaande, uw persoonsgegevens niet doorgeven aan een derde land of internationale organisatie.

 1. Sociale netwerken en clouddiensten

Draadmagazijn.be maakt voor haar elektronische communicatie (waaronder nieuwsbrieven) gebruik van sociale media zoals Facebook. Deze sociale netwerken laten u toe op deze platformen informatie te delen. Draadmagazijn.be heeft geen controle op deze platformen en sociale netwerken, noch op de informatie die u daar plaatst en hoe deze wordt verwerkt. Wij zijn hier dan ook niet voor verantwoordelijk. Wij raden u aan de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van deze toepassingen, platformen en sociale netwerken door te nemen. In geen geval delen wij uw persoonsgegevens met dergelijke platformen of sociale netwerken.

 1. Beveiliging van persoonsgegevens

Draadmagazijn.be neemt de nodige technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens en privacy te beschermen. Zo maken wij gebruik van passende beveiligingstechnologieën en richten wij de nodige interne processen en procedures in om uw persoonsgegevens op gepaste wijze te beschermen. In de mate van het mogelijke en naar redelijkheid, zorgen wij er voor dat de toegang tot uw persoonsgegevens beperkt blijft tot de personen die deze nodig hebben voor de uitoefening van hun taken of tot hetgeen noodzakelijk is voor uitvoering en nakoming van onze contractuele en/of wettelijke verplichtingen. Bij het zich voordoen van een gegevenslek of databreach zullen wij u, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en in de door de wet voorziende omstandigheden, persoonlijk op de hoogte brengen.

 1. Uw privacy-rechten

De toepasselijke wetgeving kent een aantal rechten toe aan natuurlijke personen op het vlak van de verwerking van persoonsgegevens:

 • recht op inzage
 • recht op rechtzetting of verbetering van onjuiste persoonsgegevens
 • recht op gegevenswissing (recht om vergeten te worden)
 • recht op beperking van de verwerking
 • recht op overdraagbaarheid van persoonsgegevens
 • recht op bezwaar tegen geautomatiseerde individuele besluitvorming en profiling

Om deze rechten uit te oefenen, dient u een e-mail te verzenden aan het volgende e-mailadres: info@draadmagazijn.be. Om zekerheid te hebben over uw identiteit dient deze e-mail vergezeld te zijn van een kopie van uw identiteitsbewijs. Draadmagazijn.be zal onverwijld en in principe binnen een maand reageren op het verzoek. Bovendien heeft u het recht om, op ieder ogenblik, de door u gegeven toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens in te trekken. Dergelijke intrekking kan echter geen afbreuk doen aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming die werd gegeven op een tijdstip voorafgaand aan de intrekking daarvan. Aan de uitoefening van bovenstaande rechten zijn in principe geen kosten verbonden. In overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, heeft Draadmagazijn.be het recht en de keuze om (i) een redelijke vergoeding aan te rekenen of (ii) te weigeren gevolg te geven aan het verzoek, indien het verzoek kennelijk ongegrond of buitensporig is. U heeft daarnaast het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (contact@apd-gba.bewww.gegevensbeschermingsautoriteit.be).

 1. Bewaringstermijn persoonsgegevens

Draadmagazijn.be bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om het beoogde doel te realiseren. Met inachtneming van het voorgaande en tenzij bepaalde wettelijke verjarings- of bewaartermijnen een langere termijn zouden vereisen, zullen de persoonsgegevens die wij verwerken in het kader van onze dienstverlening worden bewaard gedurende een periode van tien jaar na het einde van onze samenwerking. Persoonsgegevens die wij verwerken naar aanleiding van het gebruik van onze website, ons contactadres en onze nieuwsbrieven worden bewaard gedurende een termijn van maximaal 36 maanden. Na afloop van de toepasselijke bewaartermijn(en) worden de persoonsgegevens, rekening houdende met de door ons toegepaste overschrijvingstermijn van eventuele backups, gewist of geanonimiseerd.

 1. Wijzigingen en updates

Draadmagazijn.be kan deze privacyverklaring op elk ogenblik eenzijdig wijzigen zonder dat hiervoor enige voorafgaande verwittiging dient te gebeuren. In geval van tegenstrijdigheden hebben onze algemene voorwaarden, en eventuele bijzondere voorwaarden, voorrang op deze privacyverklaring.

 1. Contact

Voor alle vragen en opmerkingen in verband met deze website, onze elektronische communicatie en in verband met deze privacyverklaring kan u steeds terecht bij:

 • Draadmagazijn.be
 • De Weven 11
 • 3583 Paal-Beringen
 • btw BE 0463.744.033
 • E-mail: info@draadmagazijn.be
 • Tel.: 0470/ 84.21.98
 • Openingsuren:
 • Maandag – Vrijdag: 08u – 18u
 • Zaterdag: 08u – 13u30
 • Zon- en feestdagen gesloten

[1] A.E.V. Afsluitingen bvba, met maatschappelijke zetel te 3583 Paal (Beringen), De Weven 11, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt, onder nummer 0463.744.033.

[2] Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

[3] Verordening 2016/679 van het Europees parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG.

Hulp nodig? Wij helpen je graag verder

Wij zijn er niet op dit moment. Je kan ons wel een mailtje sturen en wij reageren zo snel mogelijk.

Vragen of opmerkingen? Ik help u graag!

Klik ENTER om te chatten