Draad Wizard

DISCLAIMER

  1. Website – Elektronische communicatie

Door het gebruik van onze website, stemt u automatisch en zonder enig voorbehoud in met deze disclaimer.

Draadmagazijn.be betracht bij het samenstellen van deze website en haar elektronische communicatie (waaronder o.a. nieuwsbrieven en andere publicaties) de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Draadmagazijn.be is niet aansprakelijk voor eventuele onvolkomenheden, evenmin zijn wij verantwoordelijk voor onvolledigheden en/of materiele vergissingen op onze website en/of in onze elektronische communicatie. Draadmagazijn.be is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Draadmagazijn.be is in geen geval aansprakelijk in geval van materiële fouten, zet- of drukfouten. In navolging van het voorgaande aanvaardt Draadmagazijn.be bovendien geen enkele verantwoordelijkheid voor enige gemaakte wijziging aan haar elektronische communicatie nadat deze werd verzonden. De verstrekte informatie is bovendien niet bedoeld als een advies of dienstverlening. U blijft als bezoeker van deze website en/of als ontvanger van elektronische communicatie van Draadmagazijn.be zelf volledig aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik van de verstrekte informatie..

  1. Vertrouwelijkheid

Onze elektronische communicatie (waaronder e-mails) is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien u niet de geadresseerde bent, verzoeken wij u ons hiervan onmiddellijk per e-mail te verwittigen en deze bestanden, alsmede alle eventuele (lokale) kopieën, op eender welk gebruikt medium (computer, tablet, smartphone, etc.), te verwijderen en vernietigen. Enige openbaarmaking, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan en mogelijk strafbaar.

Alle berichten verzonden en ontvangen door Draadmagazijn.be kunnen, in overeenstemming met de geldende wetgeving, gecontroleerd worden om veiligheidsredenen en op hun conformiteit met (interne) reglementering.

  1. Intellectuele eigendoms- en vermogensrechten

Draadmagazijn.be is eigenaar van alle intellectuele eigendoms- en vermogensrechten, waaronder het auteursrecht of copyright, verbonden aan de content die wordt gepubliceerd op haar website en/of elektronische communicatie, dit met inbegrip van software, teksten, opmaak en lay-out, slogans, logo’s en andere grafische illustraties, foto’s, beeld- en geluidfragmenten. Elke kopie, aanpassing, vertaling, bewerking, gebruik of wijziging van een gedeelte of het geheel van deze website en/of middels elektronische communicatie gepubliceerde informatie, onder welke vorm en door welk middel ook, is strikt verboden zonder het voorafgaand schriftelijk akkoord van Draadmagazijn.be. Draadmagazijn.be behoudt zich het recht voor alle maatregelen te treffen die zij doeltreffend acht teneinde de aantasting van haar rechten te verhinderen of er een einde aan te stellen, zonder dat haar enige aansprakelijkheid ten laste kan worden gelegd ingevolge deze maatregelen.

  1. Aansprakelijkheid

Draadmagazijn.be werkt hard aan de beveiliging van haar website. Daarom maken wij, rekening houdende met de huidige stand van de techniek en de praktische uitvoeringsmogelijkheden, gebruik van passende beveiligingstechnologieën en –maatregelen. Helaas is het uitwisselen van informatie via het internet nooit 100% veilig. In geen geval is Draadmagazijn.be aansprakelijk voor het verlies van persoonsgegevens noch voor schade aan uw hardware, IT-infrastructuur, software door hacking, virussen, adware, spyware, wormen of andere kwaadwillige codes.

  1. Toepasselijk recht – Geschillen

Alle met Draadmagazijn.be afgesloten overeenkomsten worden uitsluitend beheerst door het Belgische recht. In geval van betwisting of enig ander geschil zijn uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Limburg, afdeling Hasselt bevoegd. Daarnaast biedt de Europese Commissie consumenten de mogelijkheid om onlinegeschillen buitengerechtelijk op te lossen middels het ODR (platform voor onlinegeschillen http://ec.europa.eu/consumers/odr).

 

Hulp nodig? Wij helpen je graag verder

Wij zijn er niet op dit moment. Je kan ons wel een mailtje sturen en wij reageren zo snel mogelijk.

Vragen of opmerkingen? Ik help u graag!

Klik ENTER om te chatten